icon_home.gif ข้อมูลพื้นฐาน
· เกี่ยวกับสำนักงาน
· อำนาจหน้าที่
· บุคคลากร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· ภาพกิจกรรม
som_downloads.gif ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
· ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
· จัดซื้อจัดจ้าง
icon_poll.gif โครงการปี 2555
· ส่วนอำนวยการ
· ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
· ส่วนทรัพยากรน้ำ
· ส่วนสิ่งแวดล้อม
 1. แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ.สวนป่า 2535
ดาวน์โหลด 1447 ครั้ง

 2. คู่มือแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด 317 ครั้ง

 3. แบบฟอร์มใบสมัคร โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง

 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 55 จังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง

 5. โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง

 6. ใบสมัครโครงการสิ่งประดิษฐ์ 2556
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง

 รับฟังความคิดเห็น
 
  


จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวน ทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โครงการ ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
ความเห็นที่ผ่านมา

· ความคิดเห็นต่อร่างแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปี พ.ศ.2555-2556 (ผลสำรวจ - 8 ผู้แสดงความเห็น)
· ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของเว็บไซต์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบูรณ์ อยู่ในระดับใด (ผลสำรวจ - 40 ผู้แสดงความเห็น)
· คุณคิดว่าสาเหตุของไฟป่าเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด (ผลสำรวจ - 27 ผู้แสดงความเห็น)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารหอประชุม
ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.056-729786-7 email : pbmnre@hotmail.com