icon_home.gif ข้อมูลพื้นฐาน
· เกี่ยวกับสำนักงาน
· อำนาจหน้าที่
· บุคคลากร
· ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
· ภาพกิจกรรม
som_downloads.gif ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
· ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
· จัดซื้อจัดจ้าง
icon_poll.gif โครงการปี 2555
· ส่วนอำนวยการ
· ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
· ส่วนทรัพยากรน้ำ
· ส่วนสิ่งแวดล้อม
 1. แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ.สวนป่า 2535
ดาวน์โหลด 1426 ครั้ง

 2. คู่มือแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง

 3. แบบฟอร์มใบสมัคร โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล
ดาวน์โหลด 278 ครั้ง

 4. โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง

 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 55 จังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง

 6. ใบสมัครโครงการสิ่งประดิษฐ์ 2556
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง

 รับฟังความคิดเห็น
 
  


จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวน ทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โครงการ ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
ความเห็นที่ผ่านมา

· ความคิดเห็นต่อร่างแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดปี พ.ศ.2555-2556 (ผลสำรวจ - 8 ผู้แสดงความเห็น)
· ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของเว็บไซต์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบูรณ์ อยู่ในระดับใด (ผลสำรวจ - 40 ผู้แสดงความเห็น)
· คุณคิดว่าสาเหตุของไฟป่าเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด (ผลสำรวจ - 27 ผู้แสดงความเห็น)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารหอประชุม
ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.056-729786-7 email : pbmnre@hotmail.com